Luottamushenkilöiden palkkiot, ansionmenetysten ja matkakustannusten korvaukset

9 §                 PALKKIOT JA ANSIOMENETYSTEN SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 9

Kuntayhtymälain (2015/410) § 82 luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot ja korvataan ansionmenetykset sekä matkakustannukset.

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 11.5.2017 suositellut, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenten palkkiotasot noudattaisivat HUS-kuntayhtymän sairaalalautakunnan palkkiotasoa ja sääntöä.

Esitys

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja esittää valtuustolle, että valtuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavaksi;

Kokouspalkkiot:

Valtuusto

-        Puheenjohtaja 185 €;

-        Varapuheenjohtajat ja jäsenet 120 €.

Hallitus

-        Puheenjohtaja 185 €;

-        Varapuheenjohtaja ja jäsenet 120 €.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 prosenttia kokouspalkkion tässä kohdassa mainitusta määrästä kolmen tunnin jälkeiseltä ajalta.

Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta tuleva palkkio heille puolitettuna.

Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

-        Valtuuston puheenjohtaja 2 900 €;

-        Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja 1 700 €;

-        Hallituksen puheenjohtaja 4 300 €;

-        Hallituksen varapuheenjohtaja 1 700 €.

Milloin toimielimen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeen on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Mikäli luottamustehtävän hoito kestää vain osan kalenterivuodesta, on luottamushenkilöllä oikeus saada luottamustehtävää hoidettuja täysiä kalenterikuukausia vastaava suhteellinen osuus vuosipalkkiosta.

Ansionmenetyskorvaukset:

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu

sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 37 €.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työn-antajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- taikka muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.

Edellä tässä kohdassa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 23 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Samana päivänä pidetyt kokoukset:

Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä yli kolme tuntia kestävän kokouksen osalta kokouspalkkiosta on määrätty.

Päätösvaltaisuutta vaille jäänyt kokous:

Jos toimielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden jäsenten vähälukuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta, maksetaan kokouspalkkio paikalle tulleille jäsenille.

Palkkioperusteet

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai osallistujaluetteloihin. Toimielimen sihteerin tai muun tehtävään määrätyn tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain. Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle laskun hyväksyminen voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu.

Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet

Mikäli toimielimen osalta on päätetty ottaa käyttöön hallintosäännön tarkoittama sähköinen kokouskutsu, luottamushenkilöille maksetaan kulukorvausta oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä 20 euroa kuukaudessa niiltä kuukausilta, jolloin toimielin kokoontuu. Mikäli toimielimen jäsenelle maksetaan korvausta jo muusta kuntayhtymään kuuluvan kunnan luottamustehtävästä johtuen oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä tai hänellä on käytössään kuntayhtymään kuuluvan kunnan tarjoamat laitteet ja tietoliikenneyhteydet, kuntayhtymä ei maksa korvausta. Korvauksen maksaminen edellyttää erillisen korvauspyynnön esittämistä.

Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä on soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että hallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin kustannusten korvauksesta.

Toimielimen varsinaisille jäsenille korvataan edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

Toisella paikkakunnalla Suomessa työkomennuksella olevalle tai toisella paikkakunnalla Suomessa opiskelevalle tai ase- ja siviilipalveluvelvollisuutta suorittavalle valtuuston, hallituksen, lautakunnan, johtokunnan tai muun toimielimen jäsenelle korvataan matkat maksutositteita vastaan opiskelija-, varusmies- tms. alennukset huomioon ottaen käytettäessä junaa, linja-autoa tai laivaa. Päivärahoja tai matkoja ulkomailta ei makseta.

Päätös         

Esitys hyväksyttiin.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN