Muutoksenhaku päätöksiin

Yhtymähallituksen, sen jaostojen, lautakuntien, sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yhtymähallituksen ja lautakuntien päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään niille itselleen. Yhtymähallituksen jaostojen päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään yhtymähallitukselle. Viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään ao. lautakunnalle. Yhtymävaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta (www.oikeus.fi) kunnallisvalituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet ja ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi on liitetty kaikkien toimielinten pöytäkirjoihin.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16 luvusta (Finlex).

Kantelu

Kuntalainen, jonka mielestä kunnallisen viranomaisen menettelyssä on tapahtunut virhe tai velvollisuuksien laiminlyönti, voi tehdä kirjallisen kantelun yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittaville viranomaisille valtioneuvoston oikeuskanslerille (www.oikeuskansleri.fi) tai eduskunnan oikeusasiamiehelle (www.oikeusasiamies.fi). Oikeuskansleri tai oikeusasiamies eivät yleensä käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN