Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset.

Päivitetty 28.4.21

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Keusoten toimintaohjeita.  Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua viivytyksettä koronavirustestiin. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Päiväkotiepidemiat ovat yleistyneet ja tartuntoja todetaan kaiken ikäisillä lapsille. Pikkulasten testaus helpottaa päiväkotiepidemian tunnistamista ja rajoittamista. 
 • Mikäli on lieviäkin infektio-oireita: ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskisuositukset

Opetuksen järjestäminen

Yläkoulut ovat olleet 12.4. alkaen osittain suljettuna ja opetusta on järjestetty etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna.

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto on päättänyt 27.4.2021 kumota 7.4.2021 tekemänsä päätöksen perusopetusta antavien yläkoulujen tilojen sulkemisesta siten, että tilat eivät ole enää suljettuna 3.5.2021 alkaen.
Kaikki perusopetuksen yläkoulujen luokka-asteet ovat lähiopetuksessa 3.5. alkaen.

Keusoten sote-jaoston päätös 27.4.21

Koska abiturientit eivät enää osallistu opetukseen tänä keväänä, oppilasmäärä lukioissa on pienempi. Lukiolaisten opetusta on järjestetty etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna, mutta 3.5. jälkeen opetus voidaan toteuttaa kokonaan lähiopetuksena.

Ammattillinen koulutus on toteutettu etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna, ja opetuksen järjestäjällä on mahdollisuus omalla päätöksellään epidemiatilanteen parantuessa lisätä lähiopetuksen määrää loppulukukauden aikana.

Aikuisten perusopetus jatkuu normaalina lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö:

 • Taiteen perusopetuksessa ja musiikkiopistoissa lähiopetusta yksilöopetuksena voidaan antaa tutkinnon päättövaiheessa oleville oppilaille 12.4. alkaen. 
 • 2007 vuonna syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena. Lähiopetuksen määrää on mahdollista lisätä 3.5. alkaen, terveysturvallinen tilojen käyttö huomioiden.
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä.
 • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Koululiikunta:

 • Suositaan ulkoliikuntaa.
 • Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona, koulun tiloissa tai muissa lukuvuosisuunnitelmaan kirjatuissa paikoissa. 
 • Koululaiset voivat käyttää muita liikuntatiloja vain oman ryhmän kanssa (esim. jäähalli, koululaisuinnit).

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat:

 • Kunnilla on mahdollisuus avata nuorisotiloja toukokuussa tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa voi myös järjestää ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

Tilojen käyttö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.4.2021 tekemä tartuntatautilain 58 g mukainen päätös julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevien, ns. korkean tautiriskin tilojen, sulkemisesta on voimassa 28.4.2021 asti.

Asiakas- ja toimitilojen avautuessa tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.4.2021 antamaa tartuntatautilain pykälään 58 d perustuvaa päätöstä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä. Päätös on voimassa aikavälillä 1.-16.5.2021.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö tulee toteuttaa siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Päätös velvoittaa laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat:

 • Sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun.
 • Alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.
 • Tilat, joita käytetään tartuntatautilain pykälän 58 g tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta:
  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat.
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat.
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Käsihygienia, pintojen puhdistaminen ja asiakkaiden ohjaus

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, ja
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Keusote suosittaa kaikkia asiakkaita ja osallistujia noudattamaan turvavälejä (2 metriä) sisätiloissa ja käyttämään maskeja, poislukien urheilutilanteet.


Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, 26.11.-toistaiseksi

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. alkaen toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

 • Yksityistilaisuudet 31.12.20-16.5.21

  Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-16.5.21. Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 6 henkilöä). 

 • Yleisötilaisuudet

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan myös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitusta. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudatettaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä).

  Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisestaon voimassa 15.3.-30.4.2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2021 jatkanut päätöstä aikavälille 1.-16.5.2021.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei vielä järjestetä. Kaikki sisätiloissa tapahtuva harrastaminen ja toiminta toteutetaan ilman lähikontakteja.

 • Sisäharrastuspaikkojen avautuessa tulee noudattaa pykälän 58 d mukaista Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräystä, ks. kohta Tilojen käyttö.
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien määrää, jotta lähikontakteilta voidaan välttyä. Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Tartuntaturvallisuuden kannalta joissakin tilanteissa pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttöä voidaan vielä rajoittaa.
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Kilpaurheilu

Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän pitkäaikaissairauksia, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. Lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaenhuomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Suomen hallitus suositteli 17.6.2020, että hoivakotien asukkaille järjestettäisiin mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.
 • Vierailut myös vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella mikäli yksikön tilanne niin vaatii.
 • Keusoten ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä omaistapaamiset on pääosin toteutettu ulkona tai tapaamiseen osoitetussa muussa tilassa sisällä. Tapaamisista sovitaan etukäteen. Tällä tavoin varmistetaan turvavälit, ohjaus suojainten käytössä sekä henkilökunnan riittävyys tapaamisen järjestämiseen.
 • Mikäli haluat tulla tapaamaan läheistäsi, olethan ensin yhteydessä asumispalveluyksikköön ja sovit tapaamisen järjestelyistä. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita. Yhteystiedot löytyvät kuntakohtaisista alasvetovalikoista ympärivuorokautisen asumisen sivuilta.
 • Asukkaiden läheisten vierailut ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen yksiköissä 16.12.2020 alkaen, pdf

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa ja Keusoten kuntoutuskeskussa

Potilaiden läheisten vierailut lähtökohtaisesti kielletään Keusoten terveyskeskussairaaloissa ja Keusoten kuntoutuskeskuksessa 2.5.2021. 

Katso tarkempi tiedote

Koronavirusepidemian ollessa rauhallisessa tilanteessa Keusoten terveyskeskussairaaloissa ja Keusoten kuntoutuskeskuksessa potilaiden läheisten vierailut sallitaan seuraavin ehdoin:

 • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa
 • vieraita voi olla samaan aikaan enintään 2
 • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia
 • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä
 • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen
 • tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä voidaan yksikön harkinnan mukaan joustaa vieraiden määrässä ja vierailun kestossa.
 • Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa (pdf)

Etätyösuositus

 • Etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista ja työpaikoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä etenkin, jos turvavälejä ei pystytä pitämään. Ruoka- ja kahvitauot tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

 • Hallitus antoi etätyötä koskevan periaatepäätöksen 13.8.2020.
 • Periaatepäätöksessään hallitus suosittelee, että alueilla, joilla terveysviranomaiset toteavat covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, siirrytään etätyöhön työtehtävien niin salliessa. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden olisi työskenneltävä etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen sallivat. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.
 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 30.4.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN