Asianosaisen tiedonsaantipyyntö - Julkisuuslain mukaan

Jokaisella on Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se henkilöstöön kuuluva, jolle tehtävä on määrätty tai jolle se aseman tai tehtävän vuoksi kuuluu.

Asiakirjan tyypistä riippuen tiedot voidaan luovuttaa joko paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei käsittele koulupsykologien ja koulukuraattorien tietoja, joten niitä koskevat tietopyynnöt tulee kohdistaa kyseiseen kuntaan.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista (koskee mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja), joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytensä. Luovuttaja (Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä) voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti tietopyyntölomakkeella, joka sisältää tietojen pyytäjän allekirjoituksen. Salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on kaksiviikkoa tai maksimissaan yksi kuukausi.

Sosiaalihuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi kopion pyytäminen asiakassuunnitelmasta, asiakaskertomuksesta tai terveydenhuollossa lääkärinlausunnot, hoitoyhteenvedot, laboratoriotulokset tai potilaskertomusmerkinnät. Näitä tietoja voi pyytää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä, jossa kirjaus on tehty tai kirjallisesti em. lomakkeella.

Kanta palveluihin tallennetut terveydenhuollon tiedot ovat luettavissa myös https://www.kanta.fi/omakanta

Lisätietoja tietojen luovutuksesta / Allekirjoitettu lomake tulee toimittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamoon. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Avaa linkistä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tietopyyntölomakkeet.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä / Kirjaamo
PL 46 (Sandelininkatu 1 B)
05801 Hyvinkää

Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00
Puhelin: 050 497 4988 tai 050 497 4989

Lisätietoa: Asianhallintasihteeri, Puhelin: 050 497 2564

Päivitetty 17.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi