Tyytymättömyys hoitoon ja palveluun

Mitä tehdä, jos on tyytymätön saamaansa hoitoon, palveluun tai kohteluun?

 • Ensisijaisesti voit antaa suoran palautteen teitä hoitaneen tai palvelleen yksikön henkilökunnalle, jolloin ongelmanne voi ratketa nopeasti.
 • Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, joka neuvoo ja sovittelee.
 • Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, joka neuvoo ja sovittelee.

Päätöksen muutoksenhakumenettely

Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana olevien ohjeiden mukaisesti.

Muistutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä  muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydnhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

Sähköinen muistutuslomake

Muistutuksen voi tehdä nyt myös sähköisellä muistutuslomakkeella. Sähköisen muistutuslomakkeen voit täyttää vain omasta puolestasi.

 • Terveydenhuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus aukeaa tästä linkistä.
 • Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus aukeaa tästä linkistä.
 • Tarvitset verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten.
 • Saat vastineen sähköisestä muistutuksesta sähköpostilla tai postitse siihen osoitteeseen, joka on tunnistautumistiedoissasi.
 • Jos haluat vastineen sähköpostiin, varmista, että puhelinnumerosi on oikein. Saat tekstiviestinä turvakoodin sähköpostin avaamista varten.
 • Mikäli haluat lisäohjausta sähköisen muistutuslomakkeen käyttöön, voit soittaa johonkin seuraavista numeroista:
  • Lapsiperheiden ja nuorten neuvonta ja ohjaus p. 019 226 0401
  • Työikäisten neuvonta ja ohjaus p. 019 226 0402
  • Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus p. 019 226 0403

Kirjallinen muistutuslomake

Kirjallisen muistutuksen tai muun kirjallisen, vapaamuotoisen selvityspyynnön voi tehdä myös muu kuin asiakas tai potilas itse, kuten lähiomainen. Jos potilas tai asiakas ei ole holhouksen alainen ja kykenee toimimaan itseään koskevissa päätöksissä, tarvitaan muistutuslomakkeeseen hänen valtuutuksensa asian selvittämiseksi.

 • Terveydenhuollon potilas voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle terveydenhuollon muistutus -lomake
 • Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön esimiehelle sosiaalihuollon muistutus -lomake
 • Muistutus -lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
  Kirjaamo
  PL 46
  05801 Hyvinkää

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/sosiaaliasiamies.

Muistutukseen annetusta vastauksesta ei voi valittaa, eikä muistutuksen tekeminen rajoita potilaan tai asiakkaan oikeutta käyttää asiassa muita oikeusturvakeinoja. Jos muistutuksen johdosta annettu vastaus ei tyydytä asianomaista, hänellä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta voi kannella joko aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai viranomaisen lomakkeella

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkkeiden käyttäjien turvaksi on Suomessa voimassa vapaaehtoinen lääkevahinkojen korvausjärjestelmä: lääkevahinkovakuutus. Vakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Lisätietoa Suomen Keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö sivuilta.

Potilasvahinkoilmoitus

Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Lisätietoa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Esinevahinko

Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen (lomake?)

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin, jonka 3 luvussa säännellään työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuusta. Sen mukaan julkinen sairaalan on velvollinen korvaamaan esinevahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahinko korvataan, jos työtehtävän suorittamiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Korvausta voidaan sovitella erityisestä syystä, tai jos korvausvelvollisuus harkitaan ilmeisen kohtuuttomaksi.

Terveyden- ja sosiaalihuollon asiakas- ja henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietolain 26 §:n perusteella asiakas voi pyytää tarkastuspyyntölomakkeella, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveyden- ja sosiaalihuollon rekisteriin.

 • asiakas- ja henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö LOMAKE

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietolain 29 § perusteella potilas- ja asiakasrekisteritietoja voi vaatia korjattavaksi, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään. 

 • Henkilötietojen korjaamisvaatimus LOMAKE

Asiakkaan ja potilaan tietosuojaoikeudet

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Lisätietoja tietosuoja-sivuilta.

Muualla verkossa:

Päivitetty 7.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi