Potilas- ja sosiaaliasiamies

 Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. 

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa sekä potilasvahinkoon liittyvissä asioissa 

3. tiedottaa potilaan oikeuksista 

4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia potilaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Hyvä hoito ja kohtelu

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita on kohdeltava.

Oikeus hyvään kohteluun

Potilaalla on oikeus hyvään, kunnioitettavaan ja asialliseen kohteluun, kun hän asioi terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Potilasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Potilaan yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuri tulee ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.

Oikeus hyvään hoitoon

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveyden- ja sairaanhoitoa tähän käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa.
Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Hoidon on oltava sekä objektiivisesti että subjektiivisesti hyvää. Objektiivisesti hyvä hoito on lääketieteellisesti perusteltua ja näyttöön perustuvaa. Subjektiivinen hyvä hoito tarkoittaa potilaan kokemusta hyvästä hoidosta.

Potilasasiamies toimii potilaslain 11 §:n mukaan potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä hoidon laadun parantamiseksi ohjaamalla ja neuvomalla potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.
Potilasasiamiestoiminta on asiakaslähtöistä ja potilaiden näkökantoja kunnioittavaa. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän vahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamiehen tehtävien luonne on neuvoa-antava.

Potilasasiamies on perehtynyt potilaan oikeusasemaan ja terveydenhuollon järjestelmään. Potilasasiamies on puolueeton neuvoessaan potilasta ja tämän omaista/ läheistä sekä henkilöstöä. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamies ei myöskään tulkitse potilasasiakirjojen sisältöä.

Asiakaslähtöisyyden periaatteiden mukaan potilasasiamies tilastoi toimintaansa ja antaa tilastosta vuosittain tietoa hoitoyksiköistä vastaaville johtajille.

Tutustu myös

Sosiaaliasiamies

Lisätietoja asiakkaan oikeudesta hyvään hoitoon.

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet.

Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä- Muistutuslomake
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai yleisen edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Päivitetty 5.8.2019 Tulosta

 

 

 

Yhteystiedot

Potilasasiamies

Kaikkien kuntien potilasasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteessa
http://sosiaalitaito.fi/potilasasiamies/

Sosiaaliasiamies

Kaikkien kuntien sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteessa http://sosiaalitaito.fi/sosiaaliasiamies/

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää