Usein kysyttyjä kysymyksiä työikäisten sosiaalipalveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä aikuisten taloudellisesta tuesta

Tälle sivustolle on koottu usein kysyttyihin kysymyksiin ammattilaisten laatimia vastauksia. Pääset alla olevista linkeistä suoraan oikean vastauksen äärelle. Vaihtoehtoisesti voit selata sivua alaspäin.

Työikäisten sosiaalipalveluissa asiointi ja tuen tarpeesta ilmoittaminen

1. Missä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen?

2. Olen huolissani läheisestäni tai muusta henkilöstä, miten saan hänelle apua?

3. Olen ammattilainen / työntekijä ja olen huolissani asiakkaastani, miten ilmoitan hänen tilanteesta sosiaalihuoltoon?

4. Mitä tapahtuu yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen?

5. Miten saan yhteyden omatyöntekijääni tai hoitovastaavaani?

 

Taloudellinen tuki ja raha-asiat

1. Rahat loppu. Mistä saan taloudellista tukea?

2. Mistä näen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksen?

3. Mitä teen, kun sähköyhtiö uhkaa sähköjen katkaisulla?

4. Mitä teen, jos vuokra jää maksamatta tai en pysty maksamaan sitä?

5. Mistä haen vuokravakuutta?

6. Mistä voin hakea ruoka-avustusta?

7. Miten saan asunnon, kun olen menettänyt luottotietoni?

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asiointi

1. Miten hakeudun mielenterveys- ja päihdepalveluihin?

2. Reseptini pitäisi uusia, mitä teen?

3. Tarvitsen ajan psykiatrille, miten toimin?

 

Omatyöntekijät ja hoitovastaavat

1. Miten saan yhteyden omatyöntekijääni tai hoitovastaavaani?

2. Muutin Keusoten alueelle toiselta paikkakunnalta, miten saan itselleni uuden sosiaalihuollon omatyöntekijän?

3. Haluan vaihtaa sosiaalihuollon omatyöntekijääni / vastuutyöntekijääni. Miten toimin?

 

Työikäisten sosiaalipalveluissa asiointi ja tuen tarpeesta ilmoittaminen

 

1. Missä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen?

Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen tehtävissä yhteydenotoissa toistuvat usein alla olevat aiheet:

 • Itsenäinen selviytyminen tai arjessa jaksaminen
 • Taloudellinen tilanne
 • Mielenterveys tai päihteiden käyttö
 • Liiallinen pelaaminen
 • Asuminen (esimerkiksi häätöuhka tai kotona pärjääminen)
 • Asunnottomuus
 • Yksinäisyys
 • Pitkään jatkunut työttömyys tai sairastelukierre, joka estää työllistymisen
 • Opintojen keskeytyminen
 • Asiointi monissa eri palveluissa ilman selkeää ratkaisua tilanteeseen

Älä jää turhaan miettimään, onko asiasi riittävän suuri tai oikeanlainen. Ammattilaisen keskusteluapu ja neuvonta ohjaa sinut oikeaan suuntaan oli tilanteesi mikä tahansa. Monesti tilanteet ratkeavat jo puhelinkeskustelussa. Tarvittaessa ohjaamme sinut oikeanlaisen tuen äärelle.

Täältä löydät yhteystiedot ja asiointikanavat: Työikästen neuvonta ja ohjaus

Muita työikäisten palveluja löydät Keusoten verkkosivuilta.

Mikäli sinulle on nimetty omatyöntekijä tai vastuutyöntekijä tai -hoitaja, ota suoraan yhteyttä häneen.

 

2. Olen huolissani läheisestäni tai muusta henkilöstä, miten saan hänelle apua?

Pyri ottamaan huoli puheeksi asianomaisen kanssa. Mikäli keskustelu onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta henkilöä itseään ottamaan yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa palvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi tai yhteinen keskustelu toisen henkilön kanssa ei tuota toivottua tulosta. Jos sinulla on edelleen huoli toisesta ihmisestä, ilmoita asiasta sähköisellä lomakkeella: Ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Voit tehdä ilmoituksen halutessasi nimettömänä ja ilman ilmoituksen kohteena olevan henkilön suostumusta. Ammattilaiset selvittävät henkilön tuen tarpeen viimeistään seitsemän arkipäivän aikana ilmoituksen saapumisesta.

Voit myös soittaa Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen, mikäli haluat keskustella asiasta ammattilaisen kanssa.

 

3. Olen ammattilainen / työntekijä ja olen huolissani asiakkaastani, miten ilmoitan hänen tilanteesta sosiaalihuoltoon?

Pyri ottamaan huoli puheeksi asiakkaasi kanssa. Voit yrittää keskustella asiasta myös yhdessä hänen läheisten tai omaisten kanssa, voisivatko he olla asiakkaan tukena asiassa? Huomioi oman ammattiryhmäsi substanssilainsäädäntö ja työnantajasi ohjeistus, mikäli asiakkaasi ei anna lupaa keskustella omaisten tai läheisten kanssa.

Mikäli keskustelu asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta ensisijaisesti asiakasta itseään ottamaan yhteyttä ikä- ja asiakasryhmänsä mukaisesti Keusoten neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista, yhteinen keskustelu asiakkaan kanssa ei tuota toivottua tulosta tai asiakas ei ole kykeneväinen itse ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tilanteestaan. Jos asiakkaasi on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Yhteydenottovelvollisia ammattilaisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat henkilöt. (Sosiaalihuoltolaki 35§). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja tai ilmoittaa hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan asiakkaasi suostumusta.

Voit tehdä SHL 35§ mukaisen yhteydenoton tai Vanhuspalvelulain 25§ mukaisen ilmoituksen sosiaalihuoltoon sähköisesti tällä lomakkeella: Ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

 

4. Mitä tapahtuu yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen?

Riippuu asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta. Yhteydenottoja ja ilmoituksia käsittelevät ammattilaiset ovat työikäisten asioihin erikoistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Jos olet itse yhteydessä neuvontaan ja ohjaukseen tai sosiaalipäivystykseen omasta tilanteestasi, voit luottamuksellisesti kertoa tilanteestasi omin sanoin. Ammattilainen tukee sinua ja kyselee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja lisätietoa. Tilannetta siis kartoitetaan ja selvitetään yhdessä. Tärkeää on myös arvioida, kuinka kiireellisestä ja vakavasta tilanteesta on kyse ja suhteuttaa tukitoimet tarvetta vastaavasti ja oikea-aikaisesti. Jatkotoimenpiteet ratkaistaan tilanteen mukaan ja sovitaan, kuinka asiassa edetään.

Kun vastaanotamme ilmoituksen sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, ilmoitus käsitellään viipymättä. Jos ilmoituksen kohteena oleva henkilö on ilmoituksesta tunnistettavissa, häneen pyritään olemaan heti yhteydessä asiasta ja tilannetta aletaan tarkemmin selvittämään. Jos ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön saadaan yhteys, hänelle kerrotaan, että olemme vastaanottaneet hänestä ilmoituksen ja hänestä ollaan huolissaan. Tämän jälkeen keskustellaan, onko hänen elämäntilanteessa huolta aiheuttavia tekijöitä ja ratkaistaan jatkotoimenpiteet tilanteen mukaan.

Jos ilmoitus on tehty yksityishenkilönä ja nimettömänä, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei kerrota ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle. Muussa tapauksella ilmoituksen kohteena olevalla henkilöllä on halutessaan oikeus saada tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.

  

Taloudellinen tuki ja raha-asiat

 

1. Rahat loppu. Mistä saan taloudellista tukea?

Toimeentulotuki koostuu Suomessa kolmesta eri osasta

 • Perustoimeentulotuesta (Kela)
 • Täydentävästä toimeentulotuesta (Keusote)
 • Ehkäisevästä toimeentulotuesta (Keusote)

 

Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea, jos sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu Kelan maksaman perustoimeentulotuen piiriin.

 

Kelan sivuilta saat selville millaisiin menoihin perustoimeentulotukea voidaan myöntää.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan harkinnalla myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea.

Tällaisia ovat menot, jotka aiheutuvat asiakkaan tai hänen perheensä erityisistä tarpeista tai olosuhteista. Esimerkiksi vauvan syntymästä aiheutuvat kulut, ensimmäisen asunnon välttämättömät huonekalut tai läheisen hautaamisesta aiheutuneet kulut.

Myös menot, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon tai itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi voivat olla täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen perusteena.

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Keusotesta sähköisesti asuinpaikkakuntasi mukaan:

 

Tarvittaessa ota yhteyttä omatyöntekijääsi tai Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

 

Minulla ei ole vielä Kelan päätöstä perustoimeentulotuesta

Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Hae perustoimeentulotukea Kelan ohjeiden mukaisesti. Ilmoita hakemuksen yhteydessä Lisätietoja -kohdassa, että sinulla on täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve. Kirjoita samaan kohtaan millaisista menoista on kyse.

Kela tekee päätöksen perustoimeentulotuen osalta seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan.

Perustoimeentulopäätöksen jälkeen Kela siirtää hakemuksen ratkaistavaksi Keusoteen. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

  

Minulla on jo päätös perustoimeentulotuesta

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, kun olet saanut myönteisen tai kielteisen päätöksen Kelasta perustoimeentulotuesta.

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Keusotesta sähköisesti asuinpaikkakuntasi mukaan:

 

Hyödyllisiä linkkejä        

Toimeentulotuen kokonaisuus Suomessa

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-kokonaisuus

Ohjeet perustoimentulotuen hakemiseen

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Mihin perustoimeentulotukea voidaan myöntää?

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-mihin-menoihin

  

2. Mistä näen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksen?

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätös toimitetaan sinulle postitse.

Kiireellisissä tilanteissa voit tiedustella päätöstä ottamalla yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

 

3. Mitä teen, kun sähköyhtiö uhkaa sähköjen katkaisulla?

Ole ensitilassa yhteydessä sähköyhtiöön, jollet ole sitä jo tehnyt ja pyri neuvottelemaan ja tekemään maksusuunnitelma sähkölaskun maksamisesta.

Hae perustoimeentulotukea Kelasta.

Kelasta haettavassa perustoimeentulotuessa taloussähkö huomioidaan asumismenoina. Taloussähkö tarkoittaa kotitaloudessa muuhun kuin sähkölämmitykseen käytettävää sähköä.

Jos tarvitset tukea Kelan perustoimeentulotuen hakemiseen, ota yhteyttä Kelan asiointipalveluihin.

Missä tilanteissa voi hakea sähköihin taloudellista tukea Keusotesta?

Jos saat hylkäävän päätöksen tai tarvitset muuten Keusotesta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hae sitä sähköisesti seuraavilla lomakkeilla asuinkuntasi mukaan:

Mikäli tarvitset tukea täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseen, ota yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

  

4. Mitä teen, jos vuokra jää maksamatta tai en pysty maksamaan sitä?

Ole heti yhteydessä vuokranantajaasi ja pyydä maksuajan pidennystä. Laadi maksusuunnitelma vuokranantajan kanssa.

Hae Kelasta perustoimeentulotukea. Jos sinulla on voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentuloa Keusotesta.

Tee hakemus sähköisesti asuinpaikkakuntasi mukaan:

 

Tarvittaessa ota yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

  

5. Mistä haen vuokravakuutta?

Vuokravakuus kuuluu Kelan käsittelemän perustoimeentulotuen menoihin ja se haetaan perustoimeentulotukena Kelasta.

Jos tarvitset tukea Kelan perustoimeentulotuen hakemiseen, ota yhteyttä Kelan asiointipalveluihin.

Mikäli tarvitset Keusotesta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hae sitä sähköisesti seuraavilla lomakkeilla asuinkuntasi mukaan:

 

Tai ota tarvittaessa yhteyttä omatyöntekijään tai Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

  

6. Mistä voin hakea ruoka-avustusta?

Ruoka-avustustarjonta vaihtelee kunnittain. Voit tiedustella ruoka-avustusta esimerkiksi oman asuinpaikkakuntasi seurakunnista ja muista uskonnollisista yhteisöistä ja avustusjärjestöistä.

Ruoka-apua tarjoavia toimijoita löytyy myös Ruoka-apu -verkkosivulta.

Lisätietoa myös oman kuntasi verkkosivuilta.

 

7. Miten saan asunnon, kun olen menettänyt luottotietoni?

Jos olet 18-29 vuotias, hae asuntoa Nuorisosäätiöltä.

Muita vuokra-asunnon tarjoajia löydät mm. oman kuntasi verkkosivuilta tai hakemalla muualta verkosta.

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asiointi

 

1. Miten hakeudun mielenterveys- ja päihdepalveluihin?

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä työikäisten tai ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen tai asioimalla sähköisesti Nettipalvelun kautta. Palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti 18 -vuotta täyttäneille asiakkaille, jotka eivät kuulu opiskelijaterveydenhuollon tai työterveyshuollon piiriin.

Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen kautta ei voi hoitaa reseptinuusintaa tai ajanvarausta tk-lääkärille/psykiatrille/päihdelääkärille.

 

Alaikäisten nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeudutaan Keusoten Nuorisoasemien kautta. Nuorisoasemien ikärajat poikkeavat tällä hetkellä kunnittain toisistaan.

Ikärajat ovat:

 • Hyvinkää: 13–22 vuotta
 • Järvenpää: 13–18 vuotta
 • Mäntsälä ja Pornainen: 13–18 vuotta
 • Nurmijärvi: 13−17 vuotta
 • Tuusula: 12–21 vuotta

Lasten, nuorten ja perheiden asioissa voit tarvittaessa olla yhteydessä Lapsiperheiden ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen.

  

2. Reseptini pitäisi uusia, mitä teen?

Uusi resepti ensisijaisesti Omakannan kautta.

Jos reseptin uusiminen Omakannan kautta ei onnistu, voi ottaa yhteyttä hoitajaan tai lääkäriin Keusoten nettipalvelussa.  

Jos sinulla on nimetty vastuusairaanhoitaja tai hoitovastaava, voit olla yhteydessä suoraan häneen puhelimitse. Mikäli sinulla ei ole hoitovastaavasi numeroa, voit tiedustella sitä Keusoten nettipalvelusta.

Jos tarvitset ajan lääkärille reseptiuusintaan, asioi sähköisesti Keusoten nettipalvelussa tai soita hoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluihin.

Päihdelääkärin määräämien lääkkeiden reseptiuusinnassa, ota yhteyttä päihdehoitajaasi.

Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen kautta ei voi hoitaa reseptinuusintaa tai ajanvarausta tk-lääkärille/psykiatrille/päihdelääkärille.

  

3. Tarvitsen ajan psykiatrille, miten toimin?

Keusoten terveysasemilla ei ole psykiatrin vastaanottoa. Terveysasemien lääkäri voi tarvittaessa konsultoida psykiatria. Ota yhteyttä hoitovastaavaasi tai lääkäriin asiassa.

 

Omatyöntekijät ja hoitovastaavat

 

1. Miten saan yhteyden omatyöntekijääni tai hoitovastaavaani?

Soita hänen työnumeroonsa. Yhteystietoja löydät palvelukohtaisesti Keusoten verkkosivuilta.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen yhteystietoja löydät palvelukohtaisesti täältä. Klikkaa palvelua jossa olet asioinut sivun oikeasta reunasta.

Terveydenhuollon hoitovastaavien yhteystietoja löydät täältä.

Mikäli et löydä yhteystietoa, voit tiedustella sosiaalipalvelujen omatyöntekijäsi yhteystietoja neuvonnasta ja ohjauksesta. Terveydenhuollon hoitovastaavaa voit tieudustella sähköisesti mm. nettipalvelun kautta valitsemalla "Hoitovastaavan tiedustelu".

 

2. Muutin Keusoten alueelle toiselta paikkakunnalta, miten saan itselleni uuden sosiaalihuollon omatyöntekijän?

Ota yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

  

3. Haluan vaihtaa sosiaalihuollon omatyöntekijääni / vastuutyöntekijääni. Miten toimin?

Keskustele asiasta omatyöntekijäsi / vastuutyöntekijäsi kanssa ja sovi kuinka asian kanssa on hyvä edetä.

 

Päivitetty 15.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi