Lapsen asema erotilanteessa

Kun vanhemmat ovat päätyneet eroon, on tärkeää, että he yhdessä keskustelevat lapsen kanssa asiasta. Lapselle korostetaan, ettei eroamisen syy ole lapsen, vaan kyse on aikuisten päätöksestä. Yhdessä keskustelu on tärkeää, jotta lapsi huomaa, että vanhemmat välittävät hänestä.

Lapselle on hyvä kertoa, että erosta huolimatta hänellä on edelleen isä ja äiti, joiden kanssa hän tulee viettämään aikaansa. Lapsen on tärkeää kuulla, että hänen ei tarvitse valita jompaakumpaa vanhemmistaan, vaan että hän saa ilmaista kiintymystään ja vastaanottaa sitä molempien vanhempiensa kanssa. Erotessa vanhempien suhde avio- ja avopuolisoina päättyy, mutta molempien vanhempien vanhemmuus jatkuu. Ero ei merkitse lapsen ja vanhemman eroa.

Erotilanteissa vanhempien on mahdollista sopia lastenvalvojalla seuraavista lasta koskevista asioista:

Näillä sopimuksilla turvataan edellytykset lapsen ja vanhemman suhteen säilymiselle ja lapsen elatuksen toteutumiselle. Lastenvalvoja avustaa sopimusten laatimisessa, antaa tarvittavaa tietoa, vahvistavaa tehdyt sopimukset ja hänen puoleensa voi kääntyä halutessaan muuttaa tehtyä sopimusta tai oikeuden päätöstä. Lastenvalvojan luona neuvoteltu ja vahvistettu sopimus on oikeudellisesti yhtä pätevä kuin tuomioistuimen päätös.

Sopimukset olisi hyvä tehdä vanhempien erilleen muuton yhteydessä tai lopullista avioeroa haettaessa, eli tilanteessa, jossa perhettä koskevat muutokset ovat selkiintyneet siinä määrin, että vanhemmilla on valmiudet ratkaista nämä lasta koskevat asiat.

Tavoitteena on vanhempien neuvottelujen tuloksena vahvistaa lapsen edun mukaiset sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta. Mikäli vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona yhteisymmärrykseen sopimusten sisällöstä, he voivat hakea apua lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyvissä asioissa perheasioiden sovittelusta. Vanhempi voi hakea asiaan ratkaisua myös käräjäoikeudelta.

Elatusapuasiaa ei ole mahdollista sovitella perheasioiden sovittelussa joten vanhempien ristiriitatilanteessa ratkaisua haetaan suoraan käräjäoikeudesta.

Lastenvalvojan rooli sopimusten laatimisessa

  • Sopimukseen johtavaa neuvottelua käydään myös lastenvalvojan luona, eikä vanhempien tarvitse olla yhtä mieltä lasten asioista lastenvalvojan luo tullessaan. Lastenvalvoja ei kuitenkaan päätä sopimusten sisällöstä, vaan vanhempien tulee keskenään päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan.
  • Ennen sopimuksen vahvistamista lastenvalvoja varmistaa, että sopimukset ovat lapsen edun mukaisia.
  • Mikäli vanhemmat eivät pääse huoltoon, asumiseen ja tapaamisen liittyvissä asioissa sopimukseen, heille tarjotaan perheasioiden sovittelua. Elatusapuasiaan liittyvässä ristiriita-asiassa vanhemmat ohjataan hoitamaan asiaa tuomioistuimessa

Vanhemmat voivat sopia myös keskenään lasta koskevista järjestelyistä, tai osasta niistä, ilman lastenvalvojalla käyntiä. Vanhempien keskenään laatimat sopimukset eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti päteviä asiakirjoja, eivätkä siten rinnastettavissa lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Päivitetty 12.12.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN