Palvelujen valvonta

Valvonnassa kohdennamme ohjauksen ja neuvonnan kahteen erilaiseen kohderyhmään:
1. Kotiin annettavaan yksityiseen kotihoitoon
2. Kotiin annettavan kotipalvelun tukipalveluihin

Tavoitteena on ohjata, neuvoa ja varmistaa sitä, että palveluntuottaja suorittaa omatoimista laadun varmistamista jatkuvasti. Yrityksen toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten edellyttämät sekä palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

Kuntayhtymän tehtävänä on valvoa, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelman, kuntoutussuunnitelman ja tehtyjen palvelupäätösten mukaiset palvelut. Palvelua ostavan tahon on jatkuvasti arvioitava, pystyykö toimintayksikkö tarjoamaan asiakkaan tarvitseman hoidon ja palvelun edellytetyllä laatutasolla.

Kuntayhtymä tekee yhteistyötä palveluntuottajien kanssa mm. seuraavin tavoin:
• kirjeet, kirjalliset ohjeet, tiedotteet, sähköposti, puhelinkontaktit
• yhteistyötapaamiset (aluehallintovirasto, kunta, palveluntuottaja), tilaajan ja tuottajan väliset palautekeskustelut, asiakaskyselyt
• yhteydenpito ostopalvelusopimuksiin liittyen
• asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman tarkastukset
• palveluntuottajille järjestetään teemallinen yhteistapaaminen kerran vuodessa.

Asiakaspalautteen käsittely
• jos palauteen toivotaan johtavan toimenpiteisiin, palaute tulee antaa omalla nimellä
• ensisijaisesti ohjataan palveluntuottajaa ja asiakasta neuvottelemaan asiasta yhdessä asian selvittämiseksi
• mikäli yhteistyö asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa ei onnistu, valvontaviranomaiset käynnistävät ohjaus-, neuvonta- ja valvontatoimet
• tavataan palveluntuottaja ja asiakas sekä sovitaan korjaavat toimenpiteet ja aikataulu
• seurataan saatua palautetta ja palveluntuottajan toimintaa
• laaditaan valvontaraportti, joka lähetetään eri osapuolille ja tiedoksi aluehallintovirastoon

Lisätiedot
Koordinoiva esimies
Marjaana Siponen
marjaana.siponen@keusote.fi
040 3153653

Säädökset
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 (finlex.fi)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (finlex.fi)
Sosiaalihuoltolaki  1301/2014 (finlex.fi)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 (finlex.fi)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (finlex.fi)
Lastensuojelulaki 417/2007 (finlex.fi)
Perhehoitolaki 263/2015 (finlex.fi)

Päivitetty 23.12.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää