Kuntayhtymähallituksen päätöksiä 12.2.19

Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kokous 12.2.2019 17:00
Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.
§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
11

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Havula ja Arto Lindberg.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Mäkipää ja Arto Lindberg.

-
12

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Kuntayhtymän katsaus hallitus 12.2.2019.pdf

Esitys          

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

-
13

VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2018

 

Esitys KYJ  

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se

- merkitsee selvitykset valtuustoaloitteista tiedoksi ja

- toteaa, että valtuustoaloitteet kotihoidon tukipalvelujen vahvistamisesta kuntayhtymän alueella sekä palvelukriteerien päättäminen valtuustotasolla ovat tulleet loppuun käsitellyiksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 kpl
14

PALVELULUPAUS - KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄSSÄ

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

 - esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palvelulupauksen kuntalaisille vuodelle 2019 ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
15

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN OSALLISUUSOHJELMAN TAUSTASELVITYS  JA PROJEKTISUUNNITELMA

Esitys KYJ

Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelman koontia ohjaavan projektisuunnitelman. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
16

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN HANKINTASTRATEGIA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää

–  hyväksyä liitteenä olevan hankintastrategian

–  antaa kuntayhtymän johtajalle ja hänen nimittämälleen viranhaltijalle tehdä hankintastrategiaan tarvittaessa pienet tekniset muutokset

–  että hankintastrategia on voimassa toistaiseksi kunnes se tarkastetaan

Päätös

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat kannatetut muutosesitykset, joista äänestettiin puheenjohtajan esittämällä ja jäsenten hyväksymällä kädennostoäänestyksellä.

-Sirkka Rousu esitti Erkki Laukkasen kannattamana, että sivulle 9 lisätään lauseeseen: Hankinnan valmistelu aloitetaan tarvekartoituksella jälkeen  ”ja ko. hankinnan kohteen vertailulla omaan tuotantoon”.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Rousun esitystä kannatti 10 ja esittelijän esitystä 7, joten Rousun esitys tuli hyväksytyksi. 

-Erkki Laukkanen esitti Sirkka Rousun kannattamana, että sivulta 4 poistetaan lause ”Hankintastrategia ei sisällä kuntayhtymän toiminnan organisointia tai palvelujen tuotantotapoja koskevia palvelutuotannollisia linjauksia”.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Laukkasen esitystä kannatti 4 ja esittelijän esitystä 13, joten esittelijän esitys tuli hyväksytyksi.

-Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että sivulle 4 strategisiin päämääriin lisätään ”Hankinnoissa ei pidetä yksin hintaa merkittävänä tekijänä vaan korostetaan ostopalveluissa sosiaalisia näkökohtia, palvelun laatutekijöitä, tietoja alihankinnoista, työllistämistä ja aiempia näyttöjä tarjoajan onnistumisesta muissa kohteissa”.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Järvisen esitystä kannatti 3 ja esittelijän esitystä 14, joten esittelijän esitys tuli hyväksytyksi.

-Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että yhtymähallitukselle esitellään  palvelujen hankinnoissa käytettävä yleinen puitesopimus – malli.

Suoritussa kädennostoäänestyksessä Tapiolinnan esitystä kannatti 7 ja esitystä ei kannattanut 10, joten Tapiolinnan esitys ei tullut hyväksytyksi.

Maiju Tapiolinna jätti asiasta eriävän mielipiteensä.

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti

- Arto Järvisen esittämä lisäys sivulle 4 strategisiin päämääriin  ”Hankinnoissa korostetaan haluttua laatutasoa sopimuskaudella ja sopimuksiin kirjataan selkeä sanktiointi sopimusten laatutason jäädessä sovitusta”.

- Sirkka Rousun esittämä lisäys  lisätä sivulle 7  toimenpide-taulukkoon tavoite valvonnan lisäämisestä ja valvontaprosessin kehittämisestä. 

-Erkki Laukkasen esittämä lisäys poistaa sivun 12 viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen virke ”Jos palvelutuotanto kuntayhtymässä siirtyy päivä päivältä enemmän ostopalveluiden vastuulle, oman henkilökunnan tehtäväksi jäävät asiantuntijatyöt ja muut työt, joissa tietoa tarvitaan paljon”.

Muilta osin hankintastrategia hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
17

VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Esitys KYJ  

Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

3 kpl
18

VUODEN 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Esitys KYJ

  Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan tulosalueittaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2019. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
19

TAITOA OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN

Esitys KYJ  

Yhtymähallitus päättää

- että Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä merkitsee yhden Taitoa Oy:n osakkeen hintaan 1 euroa/osake.

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Taitoa Oy:n merkintäsitoumuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
20

ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN/TÄYDENNYS

Esitys KYJ

Yhtymähallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiakasmaksujen täydennykset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
21

OIKAISUVAATIMUS YHTYMÄHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN ENSIVAIHEEN HARMONISOINNISTA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää hylätä Tehyn Keski-Uudenmaan soten ja SuPerin Keski-Uudenmaan soten ammattiosastojen jättämän oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
22

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN VALINTA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

- asettaa henkilöstöjaoston ja nimeää siihen yhtymähallituksen puheenjohtajan

- valitsee henkilöstöjaostoon yhtymähallituksesta neljä jäsentä

- valitsee henkilökohtaiset varajäsenet

Päätös         

Yhtymähallitus päätti asettaa henkilöstöjaoston ja nimesi siihen yhtymähallituksen puheenjohtajan Annika Kokon ja hänen varajäsenekseen Helinä Pertun.

Henkilöstöjaoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen nimettiin:     

jäsen  Arto Lindberg           varajäsen      Pauliina Runolinna

jäsen Tapio Havula            varajäsen      Jaana Putus

jäsen Pauliina Naala          varajäsen      Aki Korpela

jäsen Virpi Räty                  varajäsen      Mika Mäki-Kuhna

-
23

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN MATKUSTUSOHJE

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan matkustusohjeen. Ohje astuu voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
24

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
25

TIEDONANTOJA

 

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN