Kuntalaiset toivovat lisää päihdekasvatusta ja -valistusta

 
Kysyimme marraskuussa alueemme asukkailta päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Halusimme saada tietoomme, mitkä asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyyn vastasi kaikista kunnista yhteensä 206 asukasta, joista alle 18-vuotiaita oli 11, työikäisiä 18-60-vuotiaita yli 130 ja 61-vuotiaita 65.
 
Kyselyn vastausten perusteella kuntalaiset toivoivat mm:
• Lisää lapsille ja nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja -valistusta
• Kampanjointia ja tiedottamista lisää päihdehaitoista työikäisille ja ikääntyneille
• Kotiin tiedotusta konkreettisista keinoista päihteiden käytön lopettamiseen ja tukemiseen.
• Kohtaamisiin kokonaisvaltaisuutta hoitohenkilökunnan kanssa.
• Lisää turvallisia päihteettömien tapaamispaikkoja ja harrastustoiminnan tukemista
• Automaattista puheeksi ottoa päihteiden käytöstä sote-henkilökunnan kohtaamisissa
• Ehkäisevään työhön toivottiin pitkäjänteistä suunnittelua ja ennakointia. Lisäksi toivottiin alueellisesti nopeaa ja tasapuolista ehkäisevien palveluiden saavutettavuutta.
 
Jopa 31% vastaajista oli huolissaan läheisen alkoholin käytöstä viimeisen vuoden aikana. Vastaajat olivat havainneet alkoholin, tupakkatuotteiden sekä huumausaineiden välittämistä alaikäisille. Myös ikääntyneiden kohdalla oli havaittu päihteiden käytön sekä rahapelaamisen lisääntymistä, lisäksi puolet vastaajista nosti esille myös ikääntyneiden yksinäisyyden. Vastaajat toivoivat aikuisväestöllekin kohdennettua etsivätyötä.
 
Ehkäisevän työn suunnitelmaa valmistellaan Keusotessa yhteistyössä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kuntalaisten vastauksia ja toiveita toteutetaan ohjelmaan nostettavissa toimenpiteissä. 
 
Kysely tullaan jatkossa uusimaan vuosittain Ehkäisevän päihdetyön viikon aikana. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! 
 
Lisätietoja
Marjut Suo, erityisasiantuntija, p. 050 497 2557, marjut.suo@keusote.fi

Yhteenveto kyselyn tuloksista

 
Kuntalaiset toivovat lisää lapsille ja nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja -valistusta. Työikäisille ja ikääntyneille toivottiin kampanjoiden sekä tiedottamisen kautta lisää tietoa päihdehaitoista.

Vastaajista 22 ilmoitti nähneensä kunnan/Keusoten toimesta tiedotuksen tupakoinnin lopettamisen tukipalveluista. Vastaavasti tiedotusta alkoholinkäytön lopettamisen tukipalveluista ilmoitti nähneensä 19 vastaajaa. Tiedotteen huumausaineiden lopettamisen tukipalveluista ilmoitti nähneensä 7 ja rahapeliriippuvuudesta irtautumisen tukipalveluista ilmoitti nähneensä 9. Jopa 170 vastasi ettei ole nähnyt tiedotettavan päihteiden käytön tukipalveluista tai ei osannut sanoa. Jopa 31% vastaajista oli huolissaan läheisen alkoholin käytöstä viimeisen vuoden aikana ja kotiin toivottiin tiedotusta konkreettisista keinoista päihteiden käytön lopettamiseen ja tukemiseen.

Vastauksissa nostettiin esiin lasten ja nuorten kohdalla Hyvinvointiopettaja-toiminta kouluissa. Viimeisen vuoden aikana vastanneista noin 20% oli havainnut alkoholin ja 19% tupakkatuotteiden välittämistä alaikäisille.   Huumausaineiden välittämistä alaikäisillä oli havainnut 14% vastaajista. 

Kohtaamisiin hoitohenkilökunnan kanssa toivottiin kokonaisvaltaisuutta. Ikääntyneiden kohdalla vastaajista 58 oli havainnut viimeisen vuoden aikana lisääntynyttä alkoholin käyttöä. Vastanneista 17 ilmoitti havainneensa tupakoinnin ja 13 nuuskaamisen lisääntymistä ikääntyneillä. Vastanneista 14 oli havainnut ikääntyneillä myös huumausaineiden lisääntynyttä käyttöä.  Lisäksi 37 vastanneista oli havainnut rahapelaamisen lisääntyneen ikääntyneiden keskuudessa. Jopa 50% vastaajista nosti esiin ikääntyneiden yksinäisyyden.

Turvallisten päihteettömien tapaamispaikkojen lisäämisen ja harrastustoiminnan tukemisen koettiin vaikuttavan päihteiden käyttöön vähentävästi. Harrastuksiin toivottiin nollatoleranssia. Vastaajista 25% koki pelkäävänsä julkisilla paikoilla saman verran tai vähemmän kuin ennen ja 9% koki pelkäävänsä enemmän kuin ennen kohdatessaan päihtyneen henkilön. Vastaajat toivoivat aikuisten etsivätyötä eli hoitohenkilökunnan, järjestöjen ja muiden toimijoiden jalkautumista ihmisten pariin.
Automaattista puheeksi ottoa päihteiden käytöstä toivottiin sote-henkilökunnan kohtaamisissa. Vastanneista 31 ilmoitti terveydenhoitohenkilöstön ottaneen viimeisen vuoden aikana puheeksi hänen alkoholin käyttönsä ja sen lopettamisen. Vastanneista 35 ilmoitti hoitohenkilökunnan ottaneen puheeksi tupakoinnin ja sen lopettamisen. Vastanneista 10 ilmoitti hoitohenkilökunnan ottaneen puheeksi huumausaineiden käytön ja sen lopettamisen sekä 1 vastaaja ilmoitti puheeksi oton aiheeksi rahapelaamisen ja sen lopettamisen. 

Ehkäisevään työhön toivottiin pitkäjänteistä suunnittelua ja ennakointia. Lisäksi toivottiin alueellisesti nopeaa ja tasapuolista ehkäisevien palveluiden saavutettavuutta. Vastaajista 21% koki ettei Keusoten alueella saa helposti tukea alkoholinkäytön lopettamiseen ja 7% koki tuen olevan saatavilla helposti. Vastaajista 13% koki ettei Keusoten alueella saa helposti tukea tupakoinnin lopettamiseen ja 12% vastaajista koki tuen olevan saatavilla helposti. Vastaajista 22% koki ettei Keusoten alueella saa helposti tukea huumausaineiden lopettamiseen ja 3% koki tuen olevan helposti saatavilla. Vastaajista 16% koki ettei Keusoten alueella saa helposti rahapelaamisen lopettamiseen tukea ja 3% koki tuen olevan saatavilla helposti.  

Alueellinen ehkäisevän työn kysely oli avoinna ajalla 30.10.-16.11.2020. Linkki kyselyyn julkaistiin Keusoten nettisivuilla ja facebookissa sekä välitettiin sähköpostilla kuntiin, järjestöille, ja seurakunnille välitettäväksi edelleen. Vastaajia alueelta oli 206, joista alle 18 vuotiaita oli 11, työikäisiä 18-60 vuotiaita oli 130 ja 61-vuotiaita oli 65. Vastaajat olivat kaikista Keski-Uudenmaan kunnista. 
Päivitetty 23.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN