AVI:n päätökset tiukentavat koronarajoituksia – vaikutuksia myös Keusoten alueelle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 §:n mukaisia koronarajoituspäätöksiä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle.

Tilojen käyttö

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilatsuljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.  Tartuntatautilain 58 g § 4momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toimintoja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa. Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.2021-14.3.2021.

Tämä päätös korvaa 26.2.2021 annetun ja 4.3.2021 korjatun aluehallintoviraston määräyksen Espoon, Helsingin, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan kun-tienalueiden osalta ajalta 8.3.2021-28.3.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Opetuksen järjestäminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevienoppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmistavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseen   sekä   yksilöllisen   tarveharkinnan   perusteella   myös muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen. Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden opettamiseen etänä.

Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen palvelujen ja etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen. Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen. Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021.

Keusote suosittelee etäopetuksen siirtymistä lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 8.3. mennessä. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Keusoten suositukset ja rajoitukset 31.3. asti

Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi.

Taiteen opetus ja vapaa sivistystyö:

 • 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena. 3.3. alkaen
 • 2007 -2002 syntyneille lähiopetusta voidaan toteuttaa yksilöopetuksena 3.3. alkaen
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta). 1.3. alkaen
 • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Koululiikunta:

 • Suositaan ensisijaisesti ulkoliikuntaa.
 • Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona, koulun tiloissa tai muissa lukuvuosisuunnitelmaan kirjatuissa paikoissa. 
 • Koululaiset voivat käyttää muita liikuntatiloja vain oman ryhmän kanssa (esim. jäähalli) 1.2.21 alkaen.
 • Koululaisuinnit voidaan järjestää omissa ryhmissä 1.2.2021 alkaen
 • Kuljetuksissa tulee olla maskit/kasvosuojaimet.
 • Koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja ei järjestetä.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

 • Verkkonuorisotilat pidetään auki.
 • Ryhmiä voidaan ohjata ulkona (ryhmäkoko 6).
 • Kerhotoiminta nuorisotiloissa on tauolla 8.3. mennessä

Koronasuosituksia ja -rajoituksia päivitetty harrastustoiminnan osalta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Keusote suosittelee,

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminnan keskeytys jatkuu sisä- ja ulkotiloissa (mukaan lukien taiteen perusopetus). Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Vuonna 2007-2002 syntyneiden harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu ryhmäharrastustoiminta jää tauolle 1.3. alkaen. Yksilöharrastaminen on mahdollista.

Vuonna 2008-syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta: 

 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).  
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Muilta osin koronasuositukset ja rajoitukset ovat ennallaan. Suosituksemme löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronasuositukset-ja-rajoitukset

Päivitetty 19.3.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN