Ikääntyneiden kotikuntoutusmallilla toimintakykyä arkeen

Alueellinen ikääntyneiden kotikuntoutusmallin kehittäminen käynnistyi

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on keskeinen lähtökohta ikääntyneiden palvelujen suunnittelussa.

Uudenmaan alueella on käynnistynyt kuntien (Hanko, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo sekä Tuusula) sekä HUS:n Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueiden yhteinen ikääntyneiden alueellisen kotikuntoutuksen kehittämishanke, joka on samalla osa hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kärkihanketta. Lisäksi alueellinen kehittäminen on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kärkihankkeita.

Ikääntyneiden alueellisen kotikuntoutuksen painopisteenä on tukea ikääntyneen toimintakykyistä arkea omassa kodissa. Kotikuntoutuksen keskiössä ovat asiakkaan oma motivaatio, hänen näkemyksensä tulevaisuudestaan sekä roolinsa kuntoutuksen toteuttajana. Uuden toimintamallin tuloksena ikääntyneet säilyttävät nykyisen toimintakykynsä pidempään, jolloin näköpiirissä olevien palvelujen tarve siirtyy, vähenee tai poistuu kokonaan. Kehittämistyön pohjana ovat olleet aiheeseen liittyvien tutkimustulosten ja kuntien hyvien käytänteiden lisäksi vahvasti Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten kehittämä Kolmiportainen kotikuntoutusmalli, jonka vaikutukset ja tulokset ovat olleet merkittäviä. Malli jakautuu kolmeen eri tasoon: varhainen ennaltaehkäisevä tuki, kotona asumista tukeva kuntoutus ja monialainen tehostettu kotikuntoutus. Alueellisen mallin laadinta on toteutettu kuntien ja sairaanhoitoalueiden edustajien yhteisissä työpajoissa ja tapaamisissa maaliskuusta 2017 alkaen. Kevään aikana valmistui yhteinen käsikirjaluonnos ikääntyneiden kotikuntoutuksen kokonaisuudesta sekä palvelukuvaus sen osana olevan tehostetusta monialaisesta kotikuntoutuksesta. Mallinnuksen jälkeen on syksy 2017 aikana laadittu Itä-, Keski- ja Länsi-Uusimaan toteuttamissuunnitelmat tehostetun monialaisen kotikuntoutuksen käynnistämiseksi ja suunnitelmien mukainen toiminta aloitetaan vuoden 2018 aikana. Yhteistä mallia kehitetään kokeilujen kautta niin, että lopullinen alueellinen malli on kuvattu ja toiminnassa vuoden 2018 loppuun mennessä.  

Tehostetun monialaisen kotikuntoutuksen pilotti

Tehostetulla monialaisella kotikuntoutusjaksoilla tarkoitetaan kotona asuvalle ikäihmiselle tarkoitettuja tavoitteellista, yksilöllisesti räätälöityä ja määräaikaista jaksoa. Keskimäärin 3-6 viikkoa kestävä intensiivinen kuntoutusjakso asiakkaan kotona voi olla joko sisällä asiakkaan muussa palvelukokonaisuudessa (esim. kotihoito) tai omana palvelunaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että asiakas vahvan tuen avulla löytää voimavaroja ja edistää toimintakykyisyyttä niin, että hän voi jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman omatoimisesti, toimintakykyisenä ja voimaantuneena. Keväällä alkavan pilotoinnin kohteena on erityisesti ne ikääntyneet asiakkaat, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut merkittävä muutos lyhyessä ajassa esimerkiksi kaatumisen tai sairastumisen johdosta ja asiakkaan motivaatio kuntoutukseen on korkea. Avainasemassa on asiakkuuksien tunnistaminen, jotta yksilöllisesti suunniteltu ja varhaista tukea korostava kotikuntoutus tavoittaa oikeat asiakkaat oikea-aikaisesti. Tehostetussa monialaisessa kotikuntoutuksessa keskeisessä roolissa ovat fysio- ja toimintaterapeuteista koostuva tiimi sekä arjen tukena kuntoutukseen erikoistuneet lähihoitajat. Lisäksi jakson aikana asiakkaan tukena voi toimia myös muita ammattilaisia (esim. lääkäri, sosiaalityöntekijä, muut terapeutit) asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.  

Mallin vaikuttavuutta asiakaskohtaisesti, palvelurakenteen näkökulmasta sekä kokonaistaloudellisesti arvioidaan alueellisesti yhdessä sovittujen mittareiden avulla koko pilotoinnin ajan ja samalla arvioidaan palvelusta hyötyvät muut asiakasryhmät. Kotikuntoutus tulee olemaan osa ikääntyneiden palvelurakennetta ja sillä on tiivis yhteistyö ja rajapinta muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tämä kehittämishanke linkittyykin vahvasti muuhun kuntoutuksen kokonaisuuteen ja meneillään oleviin muihin kehittämishankkeisiin. Erityisesti suunnitelmissa on yhdistää tämä hanke osaksi pääkaupunkiseudun vastaavaa kehittämistä yhdeksi koko Uuttamaata koskevaksi ikääntyneiden kotikuntoutuksen kokonaisuudeksi.

 Tässä on kuva ensimmäisestä aluetapaamisesta.

Kuva Johanna Sinkkonen, ensimmäinen yhteinen alueellinen tapaaminen maaliskuussa 2017
Teksti: Johanna Sinkkonen, kehittämishankkeen puheenjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki
Soili Partanen, muutosagentti, Uusimaa, I&O Kärkihanke

 

 

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN